แสดงรายละเอียดข่าวประกาศโครงการอบรมการสอนกฎหมายในชุมชน

ประกาศโครงการอบรมการสอนกฎหมายในชุมชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศโครงการอบรมการสอนกฎหมายในชุมชน

ทางศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้จัดโครงการอบรมการสอนกฎหมายในชุมชนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมมาย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.15 - 16.30 น. ที่ห้อง SB 4106 รายละเอียดปรากกฎตามเอกสารแนบ โดยให้นักศึกษานำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาด้วยทุกคน เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายก่อนการอบรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ