แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการศึกษาสมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทย

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการศึกษาสมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการศึกษาสมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทย

งานบริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาสมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบถึงประโยชน์ของสมุนไพร และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสืบสานการอนุรักษ์มรดกไทยในแต่ละท้องถิ่น รู้จักช่วยตนเองในการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี คุณวรรณนรี เจริญทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องพิพิธภัณฑ์สมุนไพร และห้อง Herbaruim และคุณสัมพันธ์ วงค์เทพ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้แกเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ