แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการทำบุญ 9 วัด

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการทำบุญ 9 วัด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการทำบุญ 9 วัด

งานบริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการทำบุญ 9 วัด เพื่อการส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจในการทำบุญ 9 วัด และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย ตลอดจนร่วมสืบสาน สืบทอด เจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 โดยทั้ง 9 วัดประกอบด้วย

1.วัดเจ็ดยอด
2.วัดเชียงยืน
3.วัดดับภัย
4.วัดดวงดี
5.วัดเชียงมั่น
6.วันลอยเคราะห์
7.วัดหมื่นล้าน
8.วัดหมื่นเงินกอง
9.วัดชัยมงคล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ