แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาดูงานกระบวนวิชา 177229-001 ภาคปกติ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ขึ้นรถข้างหลังคณะฯ (หลังร้านถ่ายเอกสาร) เวลา 08.30 น.

ประกาศนักศึกษาดูงานกระบวนวิชา 177229-001 ภาคปกติ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ขึ้นรถข้างหลังคณะฯ (หลังร้านถ่ายเอกสาร) เวลา 08.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาดูงานกระบวนวิชา 177229-001 ภาคปกติ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่  ให้ขึ้นรถข้างหลังคณะฯ (หลังร้านถ่ายเอกสาร) เวลา 08.30 น.

ประกาศนักศึกษาดูงานกระบวนวิชา 177229-001 กฎหมายพาณิชย์ 3 ภาคปกติ ในวันพุธและพฤหัสบดีที่ 30 และ 31 มกราคม 2556 ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ขึ้นรถข้างหลังคณะฯ (หลังร้านถ่ายเอกสาร) เวลา 08.30 น. โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.       นักศึกษาจำนวน 40 คน
กลุ่มที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00 –12.00 น. นักศึกษาจำนวน 40 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ