แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177491-01 วิืชากฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ (รศ.ไทพีศรีนิวัติ)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177491-01 วิืชากฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ (รศ.ไทพีศรีนิวัติ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177491-01 วิืชากฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ (รศ.ไทพีศรีนิวัติ)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177491-01 วิชากฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ(รศ.ไทพีศรีนิวัติ)

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง SB 02007

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ