แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Experts Project: Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South and South-East Asia

โครงการ Experts Project: Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South and South-East Asia - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Experts Project: Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South and South-East Asia

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Expert Project: Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South -East Asia ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยในยุโรป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจโปรดส่งใบสมัครมายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ