แสดงรายละเอียดข่าวเงินช่วยเหลือพิเศษ (6,000.-บาท) ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินช่วยเหลือพิเศษ (6,000.-บาท) ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินช่วยเหลือพิเศษ (6,000.-บาท)  ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่สอบผ่านข้อเขียน
ระบบโควต้าภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556
โดยได้จัดหาเงินช่วยเหลือพิเศษ มูลค่า 6,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายขั้นต้น
ในการเดินทางค่าที่พักและเครื่องแบบนักศึกษา วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น
เพื่อไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยจะรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือขาดผู้อุปการะ และสมควร
ได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือพิเศษนี้ (ไม่จำกัดจำนวน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ