แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113-802 กฎหมายนิติกรรมสัญญา วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113-802 กฎหมายนิติกรรมสัญญา วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113-802 กฎหมายนิติกรรมสัญญา วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113-802 กฎหมายนิติกรรมสัญญา วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ เวลา 16.30 - 19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ