แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านกฎหมาย

เชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์จะได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านกฎหมายให้แก่ศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 ชั่วโมง สอนโดยผู้สอนชาวต่างชาติที่มีจบการศึกษาด้านกฎหมายและมีประสบการณ์การทำงานทางกฎหมายจากสหรัฐอเมริกา รับจำนวน 10 คน ค่าลงทะเบียน 950 บาท

ศิษย์เก่าที่สนใจสามารถแจ้งรายละเอียดมายัง Lawcmu@hotmail.com โดยระบุรายละเอียดดังนี้
1. ให้ระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน”
2. ระบุชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา / รุ่น
3. อาชีพ
4. เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / ครั้ง ให้เสนอวันเวลาที่สะดวกในการอบรม
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เมื่อคณะได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะตอบอีเมล์กลับไปนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุ้ง โทร 053-942920

หมายเหตุ : ผู้ที่อบรมเกิน 80% จะได้รับ certificate จากคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ