แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177332-001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคปติ ให้เรียนเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 20 และ 27 มกราคม 2556

ประกาศกระบวนวิชา 177332-001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคปติ ให้เรียนเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 20 และ 27 มกราคม 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177332-001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคปติ ให้เรียนเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 20 และ 27 มกราคม 2556

ประกาศกระบวนวิชา 177332-001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคปกติ ให้เรียนเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 20 และ 27 มกราคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องเรียน SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ