แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177312 กฎหมายมรดก -001 ในวันศุกร์ที่ 18 และอังคารที่ 22 มกราคม 2556 และสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177312 กฎหมายมรดก -001 ในวันศุกร์ที่ 18 และอังคารที่ 22 มกราคม 2556 และสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177312 กฎหมายมรดก -001 ในวันศุกร์ที่  18 และอังคารที่ 22 มกราคม 2556 และสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177312 กฎหมายมรดก -001 ในวันศุกร์ที่ 18 และอังคารที่ 22 มกราคม 2556 และให้ไปทำการศึกษาโดยให้ศึกษากฎหมามรดกเรื่อง "การจัดการมรดก" แล้วตอบคำถามตามใบงาน โดยสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ