แสดงรายละเอียดข่าวพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และ Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, U.S.A.

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และ Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, U.S.A. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และ Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Harold J.Krent, Dean of Chicago-Kent Colleague of Law Illinois Institute of Technology โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ คุณพงษ์ภัฏ เรียงเครือ ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน กระทรวงยุติธรรม คุณกอร์ปกุล วินิจนัยภาค เลขาชมรมศิษย์เก่า และ คุณสันติ ปิยะทัต อุปนายกชมรมศิษย์เก่า Chicago-Kent College of Law ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ