แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177470-001 กฎหมายพาณิชย์นาวี (อ.วาทิศ)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177470-001 กฎหมายพาณิชย์นาวี (อ.วาทิศ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177470-001 กฎหมายพาณิชย์นาวี (อ.วาทิศ)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177470-001 กฎหมายพาณิชย์นาวี (อ.วาทิศ)

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ