แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งย้ายสถานที่บรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 17 มกราคม เวลา 13.00 น เป็นห้อง 001-005 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

แจ้งย้ายสถานที่บรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 17 มกราคม เวลา 13.00 น เป็นห้อง 001-005 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งย้ายสถานที่บรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 17 มกราคม เวลา 13.00 น  เป็นห้อง 001-005 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

แจ้งย้ายสถานที่รบรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 17 มกราคม เวลา 13.00 เป็นห้อง 001-005 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ