แสดงรายละเอียดข่าวแบบสอบถาม ความจำนงขอลงทะเบียนกระบวนวิชาเลือก1/56(เพิ่มเติม)*

แบบสอบถาม ความจำนงขอลงทะเบียนกระบวนวิชาเลือก1/56(เพิ่มเติม)* - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสอบถาม ความจำนงขอลงทะเบียนกระบวนวิชาเลือก1/56(เพิ่มเติม)*

แบบสอบถาม ความจำนงขอลงทะเบียนกระบวนวิชาเลือก1/56(เพิ่มเติม)*

เพิ่มเติม 1. เพิมกระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ (คณาจารย์)
2. เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ในแต่ละวิชา
3. แนบไฟล์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ