แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Germany

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Germany - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Germany

ด้วย Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg (ALUF), Germany ได้ส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2013-2014 (October 2013 - July 2014) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน) และมีโอกาสได้รับทุนจาก the Baden-Wurttemberg Foundation เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

หมดเขตส่งเอกสารให้คณะฯ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เพื่อคณะฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่ายรายละเอียดเิ่พิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/images/uploadfile/event-130104180915.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ