แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชยวิชา 176220-01 (อ.อัษฎายุทธ ผลภาค)

ประกาศสอนชดเชยวิชา 176220-01 (อ.อัษฎายุทธ ผลภาค) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชยวิชา 176220-01 (อ.อัษฎายุทธ ผลภาค)

ประกาศสอนชดเชยวิชา 176220-01 (อ.อัษฎายุทธ ผลภาค)

วัน อาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง BAB 1344

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ