แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เปลี่ยนห้องเรียน วิชา 177321-02 กฎหมายแรงงาน (อ.มีชัย)

ประกาศ เปลี่ยนห้องเรียน วิชา 177321-02 กฎหมายแรงงาน (อ.มีชัย) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เปลี่ยนห้องเรียน วิชา 177321-02  กฎหมายแรงงาน (อ.มีชัย)

ประกาศ เปลี่ยนห้องเรียน วิชา 177321-02 กฎหมายแรงงาน

จากเดิม ห้อง SB 4105 เปลี่ยนเป็น ห้อง SB 4303

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 1300-1430 น. (อ.มีชัย เตชาชาญ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ