แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ยกเลิก การสอนชดเชยวิชา 177332-01 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ2 (อ.มีชัย)

ประกาศ ยกเลิก การสอนชดเชยวิชา 177332-01 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ2 (อ.มีชัย) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ยกเลิก การสอนชดเชยวิชา 177332-01 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ2 (อ.มีชัย)

ประกาศ ยกเลิกการสอนชดเชยวิชา 177332-01 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ2 (อ.มีชัย เตชาชาญ)

วัน พุธ ที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ห้อง SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ