แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบชิงทุนโครงการ CMU-La Trobe Visiting Student Scholarship 2013

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบชิงทุนโครงการ CMU-La Trobe Visiting Student Scholarship 2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบชิงทุนโครงการ CMU-La Trobe Visiting Student Scholarship 2013

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มช. ประกาศรับสมัครนักศึกษาสอบชิงทุนโครงการ CMU-La Trobe Visiting Student Scholarship 2013 ซึ่งหมดเขตรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนั้น ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านเงื่อนไขการรับสมัครดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบทั่วกันคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ