แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ วันสอบกลางภาค 177405-801 กระบวนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วันที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ในเวลาเรียนตามปกติ

ประกาศ วันสอบกลางภาค 177405-801 กระบวนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วันที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ในเวลาเรียนตามปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ วันสอบกลางภาค 177405-801 กระบวนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วันที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ในเวลาเรียนตามปกติ

ประกาศ วันสอบกลางภาค 177405-801 กระบวนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วันที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ในเวลาเรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ