แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ วันสอบกลางภาคกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็ก วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.30 - 16.00 น. ในเวลาเรียนปกติ

ประกาศ วันสอบกลางภาคกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็ก วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.30 - 16.00 น. ในเวลาเรียนปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ วันสอบกลางภาคกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็ก  วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.30 - 16.00 น. ในเวลาเรียนปกติ

ประกาศ วันสอบกลางภาคกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็ก วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.30 - 16.00 น. ในเวลาเรียนปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ