แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็ก วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็ก วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็ก วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็ก วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 14.30 - 16.00 น. และให้นักศึกษาเตรียมตัวสอบกลางภาควันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.30 - 16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ