แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับ Dr. Same Varayudej, HDR & International Coordinator, School of Law, University of New England

ต้อนรับ Dr. Same Varayudej, HDR & International Coordinator, School of Law, University of New England - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ Dr. Same Varayudej, HDR & International Coordinator, School of Law, University of New England

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย และอาจารย์วาทิศ โสติพันธุ์ ให้การต้อนรับ Dr. Same Varayudej, HDR & International Coordinator, School of Law, University of New England ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเยี่ยมเยือน เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Constitutionalism and Democratic Governance: Are they fundamental institutions for legitimacy and conflict resolution in Thailand?” ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ