แสดงรายละเอียดข่าวประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 96 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 96 รายการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 96 รายการ

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 96 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยมีเงื่อนไขและข้อผูกพันดังนี้.-
1.  กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา09.00 เป็นต้นไป ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.  การขายครุภัณฑ์ดังกล่าว ผู้ประสงค์จะซื้อต้องปฏิบัติดังนี้
2.1   ลงทะเบียนในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 – 09.00 น.
2.2   เสนอราคาแข่งขันโดยเปิดเผย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
3.  ผู้ชนะการเสนอราคาต้องชำระเงินสดทันที
4.  เมื่อชำระเงินสด ตามข้อ 3. ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ทันทีหรืออย่างช้าภายในวันถัดไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คณะนิติศาสตร์จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของครุภัณฑ์นั้น
5.  คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขายหรือไม่ขายให้แก่ผู้ใดก็ได้
ผู้สนใจติดต่อขอดูครุภัณฑ์ชำรุด วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ