แสดงรายละเอียดข่าวคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าญ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ครั้งที่ 47 ซึ่งกำหนดในระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2556 เพื่อให้การดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ