แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนกระบวนวิชา 177483-801 อาชญากรรมฯ

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนกระบวนวิชา 177483-801 อาชญากรรมฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนกระบวนวิชา 177483-801 อาชญากรรมฯ

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนกระบวนวิชา 177483-801 อาชญากรรมฯ จากวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2555 เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4106 (อ.สาลินี ภู่รุ่งเรืองผล)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ