แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362-801กฎหมายระหว่างประเทศฯ (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362-801กฎหมายระหว่างประเทศฯ (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362-801กฎหมายระหว่างประเทศฯ (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362-801กฎหมายระหว่างประเทศฯ (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์) วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 1630-1930 น. ห้อง sb4210

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ