แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และกระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และกระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และกระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และกระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ