แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113,177404,177452 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113,177404,177452 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113,177404,177452 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113,177404,177452 วันอังคาร ที่ 27 พ.ย. 55(อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ