แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่1/2555

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่1/2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่1/2555

ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต จำนวน 667 คน

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในภาคการศึกษาดังกล่าว มี 21 คน

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ