แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177491,177405,177494-801(รศ.ไทพีศรีนิวัติ)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177491,177405,177494-801(รศ.ไทพีศรีนิวัติ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177491,177405,177494-801(รศ.ไทพีศรีนิวัติ)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177491-801 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็ก
177405-801 ประวัติศาสตร์ กม.ไทย 177494 การสืบสวน-สอบสวน คดีอาญา (รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล) วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ