แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362,177470 (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362,177470 (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362,177470 (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362-01 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เวลา 09.30-11.00 น. SB 4208 และวิชา 177470-01 กฎหมายพาณิชย์นาวี เวลา 13.00-14.30 SB 4208 วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2555 (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ