แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน (non-major) วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 14.30 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน (non-major) วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 14.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน (non-major) วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 14.30 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน (non-major) วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 14.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ