แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Hirosaki University ประจำปี 2013

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Hirosaki University ประจำปี 2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Hirosaki University ประจำปี 2013

ด้วย Hirosaki University (HU) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2013
โดยขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
•  ระยะที่ 1 Spring semester 2013 เมษายน
•  ระยะที่ 2 Fall Semester 2013 ตุลาคม
ในส่วนของทุน JASSO HU แจ้งว่ายังไม่มีการยืนยัน ทั้งนี้ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบในลำดับต่อไป
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Hirosaki University จะยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิต แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือด้วย และสำหรับการแลกเปลี่ยนในปีนี้ HU จะรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=172&infomain_id=1
ส่่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายัง พี่กุ้ง ณ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เพื่อจัดส่งเอกสารให้กองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ