แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ให้ส่งใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาที่คณะฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ให้ส่งใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาที่คณะฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ให้ส่งใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาที่คณะฯ ภายในวันที่  23 พฤศจิกายน 2555

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2555
ให้ส่งใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาที่คณะฯ
ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

โดยนักศึกษาสามารถคำนวณเกรดด้วยตนเองที่ โปรแกรมคำนวณเกรดคณะนิติศาสตร์ และ คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ