แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เริ่มเรียนกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศ เริ่มเรียนกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เริ่มเรียนกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศ เริ่มเรียนกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ