แสดงรายละเอียดข่าวทุน Erasmus Mundus Europe Asia (EMEA) Scholarship

ทุน Erasmus Mundus Europe Asia (EMEA) Scholarship - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Erasmus Mundus Europe Asia (EMEA) Scholarship

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมโครงการ Erasmus Mundus Europe Asia (EMEA) Action 2 โดยมี Lund University เป็นผู้ประสานงานซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก European Commission เพื่อมอบทุนการศึกษา (fully-funded) สำหรับการเดินทางไปศึกษาหรือร่วมปฏิบัติงาน(ระยะสั้น) ให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญาเอกตลอดจนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนณมหาวิทยาลัยในยุโรปที่ร่วมโครงการโดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติของประเทศpartners ในโครงการEMEA ได้แก่บังคลาเทศจีนมาเลเซียเนปาลปากีสถานและไทยในการนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวไปยังนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์โดยทุนดังกล่าวเปิดรับผู้สมัครใน3 Target Groups ระยะเวลาการรับทุนตั้งแต่1 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป(สำหรับนักศึกษา) หรือ1 เดือน(สำหรับบุคลากร) และกรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาอยู่ในชั้นปีที่2 เป็นต้นไปทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครรับทุนได้ที่ www.lu.se/wmwa หรือติดต่อสอบถามที่กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล www.facebook.com/EMEAThailand กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1 ธันวาคม2555 ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในเดือนสิงหาคม2556 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ