แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เงื่อนไข เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา กำหนดการรับสมัคร รับ-ส่ง ใบสมัครวันที่ 5- 16 พ.ย. 2555 ในวัน เวลาราชการ ที่พี่เนท งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ และประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน วันที่ 23 พ.ย. 2555 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ประกอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ