แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 057132 HAPPY LIFE IN CAMPING ตอน 801 เปลี่ยนแปลงเวลา จากวันพุธ เวลา16.00 - 18.00 น. เป็นเวลา 10.00-12.00 น.

ประกาศ กระบวนวิชา 057132 HAPPY LIFE IN CAMPING ตอน 801 เปลี่ยนแปลงเวลา จากวันพุธ เวลา16.00 - 18.00 น. เป็นเวลา 10.00-12.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 057132 HAPPY LIFE IN CAMPING  ตอน 801 เปลี่ยนแปลงเวลา จากวันพุธ เวลา16.00 - 18.00 น. เป็นเวลา 10.00-12.00 น.

ประกาศ กระบวนวิชา 057132 HAPPY LIFE IN CAMPING ตอน 801 เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน จากวันพุธ เวลา16.00 - 18.00 น. เป็นเวลา 10.00-12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ