แสดงรายละเอียดข่าวInternational Exchange Programs at Waseda University for AY 2013-2014

International Exchange Programs at Waseda University for AY 2013-2014 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Exchange Programs at Waseda University for AY 2013-2014

ด้วย Waseda University แจ้งรายละเอียดของ International Exchange Programs at Waseda University for AY 2013-2014 จำนวน 4 ประเภท โดยสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษาได้ดังนี้
1. Undergraduate Studies Program
2. Graduate Studies Program
3. Intensive Japanese Language Program
4. One-Year Study Abroad Program at School of International Liberal Studies (SILS)

Waseda University จะยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิต แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือด้วย และสำหรับการแลกเปลี่ยนในปีนี้ Waseda University จะรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย

กำหนดการรับสมัคร
ภาคการศึกษา เมษายน 2012 ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2012
ภาคการศึกษา กันยายน 2013 ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ มายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ