แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ