แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Saga University ประเทศญี่ปุ่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ Saga University Program for Academic Exchange (SPACE) April – September 2013 สามารถดูรายละเอียดได้ตามที่ http://www.isc.saga-u.ac.jp/en/space/

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารยายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2555 เพื่อส่งยังมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ