แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญประชุมสัมมนาการพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียนและงานนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555

ขอเชิญประชุมสัมมนาการพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียนและงานนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญประชุมสัมมนาการพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียนและงานนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555

ขอเชิญประชุมสัมมนาการพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียนและงานนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555 ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้อง CGV 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.eqd.cmu.ac.th โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ