แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362,177470 (อ.วาทิศ โสตถิพันธ์)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362,177470 (อ.วาทิศ โสตถิพันธ์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362,177470  (อ.วาทิศ โสตถิพันธ์)

ประกาศงดสอน

กระบวนวิชา 177362-01,801 กฎหมายระหว่างประเทศ
กระบวนวิชา 177470-01,801 กฎหมายพาณิชย์นาวี

ห้อง SB 4208

*เิริ่มเรียนวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2555

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ