แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177322 วิธีจารณาความแพ่ง 2 และ177321 กฎหมายแรงงาน เริ่มเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

ประกาศกระบวนวิชา 177322 วิธีจารณาความแพ่ง 2 และ177321 กฎหมายแรงงาน เริ่มเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177322 วิธีจารณาความแพ่ง 2 และ177321 กฎหมายแรงงาน เริ่มเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

ประกาศกระบวนวิชา 177322 วิธีจารณาความแพ่ง 2 และ177321 กฎหมายแรงงาน เริ่มเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ