แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชากฎหมายพยาน 177334-001 ภาคปกติเรียน ห้อง SB 4203

ประกาศกระบวนวิชากฎหมายพยาน 177334-001 ภาคปกติเรียน ห้อง SB 4203 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชากฎหมายพยาน 177334-001  ภาคปกติเรียน ห้อง SB 4203

ประกาศกระบวนวิชากฎหมายพยาน 177334-001 ภาคปกติเรียน ห้อง SB 4203

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ