แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177405 กระบวนวิชา 17749 กระบวนวิชา 177491 ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

ประกาศ กระบวนวิชา 177405 กระบวนวิชา 17749 กระบวนวิชา 177491 ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ  กระบวนวิชา 177405  กระบวนวิชา 17749 กระบวนวิชา 177491 ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ  ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

ประกาศ กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน กระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ