แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ นั้น

เนื่องจาก นายพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดตามวาระในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายนิเวศน์ นันทจิต ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายนิเวศน์ นันทจิต ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ