แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 55 ให้ย้าย section กระบวนวิชา 953111 จาก sec 801 เป็น 802

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 55 ให้ย้าย section กระบวนวิชา 953111 จาก sec 801 เป็น 802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 55 ให้ย้าย section กระบวนวิชา 953111 จาก sec 801 เป็น 802

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 55 ให้ย้าย section กระบวนวิชา 953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE จาก sec 801 เป็น 802

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ